krav til politiattester i SK trygg / Lade

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Det ventes i nær fremtid en endring i gjeldende ordning. Oppdatert informasjon vedrørende dette kan du lese på NIF sine nettsider.

I SK Trygg/Lade blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette betyr at ALLE trenere må ha politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Olaf Berglihn
E-post: olaf@trygglade.no
Telefon: 982 30 460

Opplysningene som innhentes er taushetsbelagt og skal håndteres deretter.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet / tiltalt eller tidligere ilagt forelegg / dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.